Bezwaar afgewezen tegen vergunning

28 maart 2024

Vrijdag 22 maart heeft de rechtbank uitspraak gedaan over het bezwaar van enkele omwonenden tegen de vergunning van Zonneweide Voordaan. De rechters zagen in de ingediende bezwaren geen reden om de vergunning ongeldig te verklaren.

We zijn erg blij met deze uitspraak.

De rechtbank geeft de omwonenden geen gelijk. Het college heeft goed uitgelegd waarom hij gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Er is geen sprake van strijd met het rijks- of gemeentelijk beleid, voor zover dat ziet op de voorkeursvolgorde. De gevolgde procedure is zorgvuldig geweest.‘, aldus de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland.

>> Lees hier de uitspraak van de rechtbank

>> Lees hier het artikel van RTV Utrecht over de uitspraak

Resultaat uitgifte obligaties

18 december 2023

BENG! schreef half november leningen uit onder de leden voor haar deel van kosten in de ontwikkelfase van Zonneweide Voordaan. Inschrijven kon tot 6 december, voor 400 obligaties voor een totaalbedrag van € 200.000,- We zijn blij met de reacties, de steun en het resultaat! Ruim 100 leden schreven zich in voor samen 506 obligaties. De op dit moment nodige 400 obligaties zijn ‘verdeeld’ over de inschrijvers. Als de bouw van het zonneveld start, wordt deze lening plus rente en risicopremie terugbetaald. In 2024 volgt waarschijnlijk een nieuwe uitgifte van obligaties.

Kijk voor meer informatie op de website van BENG!

Rijkssubsidie toegekend + start inschrijving obligaties

20 november 2023

Op 17 november werd bekend dat SDE++-subsidie is toegekend voor de exploitatie van Zonneweide Voordaan. De aanvraag daarvoor kon in september worden gedaan, mede dankzij vele mensen die in augustus op verzoek van BENG! een intentieverklaring invulden. Zij gaven daarmee aan (zonder verplichting) straks financieel deel te willen nemen aan de bouwfase. De toekenning van de subsidie is weer een belangrijke stap op weg naar de realisatie van het zonneveld.

Inschrijving obligaties: 15 november tot 6 december 2023
De bovengenoemde intentieverklaringen zijn voor de bouwfase. Het project bevindt zich echter nog in de ontwikkelfase. BHM Solar en BENG! delen de kosten die hiervoor moeten worden gemaakt, zoals voor onderzoek, advieskosten, leges en reservering op het Stedin-net. Voor haar aandeel in de kosten schrijft BENG! nu leningen uit. Kijk op de website bengdebilt.nl voor informatie over deze uitgifte van obligaties.

Heb je vragen over de financiering in alle fases? Kijk dan op de website bengdebilt.nl voor het artikel: Hoe financier je een zonneveld?

Subsidieaanvraag in voorbereiding - urgent verzoek voor financiële deelname

14 augustus 2023

Nu de gemeente vergunning heeft verleend voor de bouw van Zonneweide Voordaan volgt de aanvraag voor rijkssubsidie. En daar is je hulp bij nodig. Het rijk vraagt BENG! namelijk aannemelijk te maken dat we als coöperatie de investering op zullen brengen. Daarvoor is van zoveel mogelijk leden of andere geïnteresseerden een intentieverklaring nodig. Daarin verklaar je dat je, als de ontwikkelfase achter de rug is, eventueel financieel wilt participeren in dit project. Je intentieverklaring houdt dus geen verplichting in.

>> Lees meer op bengdebilt.nl

Gemeente De Bilt verleent vergunning voor bouw Zonneweide Voordaan

26 juni 2023

Op 23 mei jongstleden heeft gemeente De Bilt een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een zonneveld langs de A27 in Groenekan: Zonneweide Voordaan. Op 6 juni is deze vergunning openbaar gemaakt. 

In mei 2022 dienden initiatiefnemers BHM Solar en BENG! de aanvraag in voor de omgevingsvergunning voor Zonneweide Voordaan. Daarop kwamen drie reacties, zogenoemde zienswijzen, die voor zover mogelijk in het plan zijn verwerkt. De gemeenteraad gaf een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af, waarop de vergunning volgde. Van provincie Utrecht wordt binnenkort een beslissing verwacht voor ontheffing in het kader van de wet Natuurbeheer, in verband met dassen in de omgeving.

In te zien
De vergunning van gemeente De Bilt beschrijft de landschappelijke inpassing, de bouwnormen en de milieu-eisen waaraan het plan voldoet. Het document is op 6 juni gepubliceerd op de website www.overheid.nl en is ook – op afspraak- in te zien bij het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Maatschappelijk belang
In de vergunning noemt de gemeente het project ‘van zwaar maatschappelijk en economisch belang’.  Gemeente De Bilt heeft zich uitgesproken om in 2030 voor 55% te willen voorzien in de eigen energiebehoefte en daarbij ook ruimte te bieden voor zonnevelden. ‘De realisatie van de zonneweide draagt daar substantieel aan bij. Het enkel toestaan van zonnepanelen op gebouwen is niet toereikend om die doelstelling te halen.’, aldus de gemeente.

Verder verloop
Initiatiefnemers BENG! en BHM Solar hopen binnenkort verder te gaan met de ontwikkeling van het zonneveld. De aanvraag van rijkssubsidie SDE ++ wordt voorbereid. Verder zullen de voorbereidingen starten voor het kabeltracé en voor de overige financiering van de komende fasen. Midden 2024 zou de bouw kunnen beginnen.

Alle stukken van het plan Zonneweide Voordaan zijn te vinden op www.zonneweidevoordaan.nl 

Gemeente De Bilt geeft 'verklaring van geen bedenkingen' af voor Zonneweide Voordaan

26 april 2023

Gemeente De Bilt heeft in de raadsvergadering van 25 april 2023 een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor het initiatief Zonneweide Voordaan. Daarmee kan de ontwikkeling van het zonneveld in Groenekan, op circa 20 hectare grasland naast de snelweg A27, verder gaan.  

Het ontwerp voor het zonneveld kwam tot stand na een intensief participatietraject met bewoners en lokale organisaties vanaf augustus 2021. In december 2022 gaf de raad al akkoord op een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’. Daarna konden bewoners en andere partijen nog reageren. Er kwamen drie reacties: van enkele bewoners, de Stichting Dassen Utrecht en Stichting Milieuzorg Zeist. Hun opmerkingen en verzoeken zijn naar tevredenheid van de raad beantwoord of verwerkt in het plan.

Voorzien in stroombehoefte
De Initiatiefnemers BHM Solar en lokale energiecoöperatie BENG! kunnen nu door met de verdere ontwikkeling. Daarvoor wordt ook SDE++ rijkssubsidie aangevraagd. De Zonneweide Voordaan kan de stroombehoefte van het dorp Groenekan beslaan en wordt minimaal voor 50% lokaal eigendom. Het plan voorziet verder in meer biodiversiteit van het perceel en in lokale zeggenschap over wat er na 30 jaar mee gebeurt. Voor de op te wekken duurzame stroom is ruimte gereserveerd bij netbeheerder Stedin. Doel is midden 2024 te starten met de bouw.

Nieuw zonneveldenbeleid voor De Bilt – lokale zeggenschap verzekerd

April 2023

‘Zonnevelden vormen een noodzakelijk onderdeel van de transitie naar duurzame energie’, zegt gemeente De Bilt in haar nieuwe Beleidsvisie Zonnevelden. Op 23 februari stelde de gemeenteraad dit nieuwe beleid vast. Daarin is bewonersparticipatie bij elk initiatief een eis en minimaal 50% lokaal eigendom een verplichting. Goed nieuws. En een voorbeeld voor andere gemeenten.

In de beleidsnotitie staan de overwegingen, doelen en voorwaarden uitgebreid beschreven. De gemeente zet ‘onverminderd op energiebesparing in’. Maar voor wat aan duurzame energie nodig blijft, kan ‘te weinig zonnestroom op grote en kleine daken opgewekt worden’. Daarom wil de gemeente ruimte aan zonnevelden bieden, op daarvoor geschikte locaties. Bij vergunningaanvragen gelden ‘strenge criteria ter bescherming van de waarden van het buitengebied’. Daarnaast is het betrekken van omwonenden en andere inwoners en hun zeggenschap een verplichting. En minstens 50% van elk zonneveld wordt lokaal eigendom.

In twee periodes
De gemeente deelt de aanvraagperiode in twee delen in. In de eerste ‘tranche’ wordt circa 27 hectare ruimte geboden. Hiervoor geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt’. In dit deel valt de vergunningsaanvraag van BENG! met BHM Solar voor de ontwikkeling van Zonneweide Voordaan in Groenekan. De tweede tranche biedt voor ongeveer 33 hectare ruimte. Hoe de initiateven daarvoor kunnen worden gestimuleerd, beoordeeld en gekozen, wordt nog overwogen. Het geheel van 60 ha past in de beloofde Biltse bijdrage aan de RES (Regionale Energie Strategie U16, mei 2021) en de opwekdoelen uit het gemeentelijk coalitieakkoord 2022-2026.

Gesprekken met belanghebbenden
Voor de tweede tranche wil de gemeente ‘per direct in gesprek gaan’ met belanghebbenden in de groene kernen en mogelijke initiatiefnemers. Zoals omwonenden, groepen bewoners, grondeigenaren, energiecoöperaties, maatschappelijke belangenorganisaties maar ook marktpartijen die contracten hebben met grondeigenaren. Doel daarbij is ‘in te schatten hoeveel initiatieven en welke specifieke belangen er spelen in de verschillende gebieden’. Daarna wil de gemeenteraad een besluit nemen hoe die tweede tranche het beste kan worden voorbereid en uitgevoerd.

Lees hier de stukken: het Raadsvoorstel, de Beleidsvisie Zonnevelden gemeente De Bilt 2023, Voorwaarden en procedure aanvragen en Amendement Lokale eigendom en zeggenschap

Raad De Bilt akkoord met ‘ontwerpverklaring geen bedenkingen’ voor Zonneweide Voordaan

 

De gemeenteraad De Bilt heeft in de vergadering van 22 december 2022 akkoord gegeven op een ontwerpverklaring over Zonneweide Voordaan in Groenekan. Daarmee kan de verdere procedure voor het verlenen van een vergunning doorlopen worden.

Wethouder Krischan Hagedoorn diende als portefeuillehouder het discussiestuk in. Na reacties van de diverse fracties werd de zogenoemde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ aangenomen, met 23 stemmen voor en 2 tegen. Verschillende raadsleden spraken hun waardering uit voor het participatietraject dat BENG! en BHM Solar voor en met inwoners organiseerde en de wijze waarop de geuite wensen zijn verwerkt in het ontwerp van de zonneweide. Benadrukt werd opnieuw dat de zonneweide een groot deel van de duurzaamheidsambitie van De Bilt kan vervullen en hoe belangrijk het is dat de lokale gemeenschap voor minimaal 50% eigendom krijgt en zeggenschap heeft over het project. Dit is door BENG! gegarandeerd.

De ontwerpverklaring ligt vanaf begin januari zes weken ‘ter visie’. In die periode kunnen inwoners eventueel reageren door zogenoemde ‘zienswijzen’ in te sturen. Deze zullen vervolgens worden behandeld en gewogen. In maart zal vervolgens de Raad over de vergunning voor Zonneweide Voordaan beslissen.

Lees hier de ontwerpverklaring, de bijlagen en kijk de vergadering terug.

Raad spreekt zich uit over Zonneweide Voordaan

Op 8 december vond de vergadering plaats van de Commissie Openbare Ruimte van onze gemeente. Op de agenda stond o.a. het vaststellen van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.a.v. Zonneweide Voordaan. Via deze videolink, kunt u de vergadering nakijken. De raad is verheugd dat mensen komen inspreken om hun standpunten toe te lichten. Er waren tijdens de vergadering drie insprekers: 

– Bouwe Taverne (Bestuurslid opwekprojecten BENG! De Bilt en initiatiefnemer). Lees hier zijn bijdrage.

– Maarten de Vlugt (Mede-eigenaar BHM Solar, initiatiefnemer). Lees hier zijn bijdrage. 

– Omwonende van Zonneweide Voordaan

De commissie adviseert het raadsvoorstel als discussiestuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 december 2022. Bespreekpunt is namelijk nog het gewijzigde conceptbesluit.

Lees meer…

Vergunningsaanvraag 2022


Op maandag 30 mei 2022 hebben de initiatiefnemers een vergunningsaanvraag ingediend voor zonneweide Voordaan bij de gemeente De Bilt. 

Meer informatie over de vergunningsaanvraag kan je lezen in ons persbericht

In de zomer van 2022 zal de gemeente de vergunningsaanvraag beoordelen. In het najaar van 2022 zal de gemeenteraad de vergunningsaavraag behandelen. 

Bij een positief besluit zal de vergunningsaanvraag zes weken ter inzage worden gelegd. Dit is de mogelijkheid voor belanghebbenden om inzicht te krijgen in de vergunningsaanvraag en eventueel een bezwaar bij de gemeente in te dienen. U wordt via de website op de hoogte gesteld als de aanvraag ter inzage ligt.

Inloopdag op 12 maart 2022


Op zaterdag 12 maart 2022 organiseerden wij een inloopdag. Op deze dag presenteerden wij het ontwerp dat wij, op basis van alle input van bewoners en Groenekanse organisaties hebben kunnen maken. 

Ook konden we met bezoekers praten over op welke manier inwoners allemaal in dit project mee kunnen doen én profiteren.

In het Dorpshuis de Groene Daan konden mensen de hele zaterdag inlopen. We hebben naar schatting 60 bezoekers gehad.

Een journalist van de Biltsche Courant, Ruby Jacobse heeft BENG! en BHM Solar geïnterviewd, maar ook met bezoekers gesproken. Hier kunt u haar bevindingen van de inloopdag meelezen.

Voeg je header hier toe

Scroll naar boven