Gemeente De Bilt geeft 'verklaring van geen bedenkingen' af voor Zonneweide Voordaan

26 april 2023

Gemeente De Bilt heeft in de raadsvergadering van 25 april 2023 een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor het initiatief Zonneweide Voordaan. Daarmee kan de ontwikkeling van het zonneveld in Groenekan, op circa 20 hectare grasland naast de snelweg A27, verder gaan.  

Het ontwerp voor het zonneveld kwam tot stand na een intensief participatietraject met bewoners en lokale organisaties vanaf augustus 2021. In december 2022 gaf de raad al akkoord op een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’. Daarna konden bewoners en andere partijen nog reageren. Er kwamen drie reacties: van enkele bewoners, de Stichting Dassen Utrecht en Stichting Milieuzorg Zeist. Hun opmerkingen en verzoeken zijn naar tevredenheid van de raad beantwoord of verwerkt in het plan.

Voorzien in stroombehoefte
De Initiatiefnemers BHM Solar en lokale energiecoöperatie BENG! kunnen nu door met de verdere ontwikkeling. Daarvoor wordt ook SDE++ rijkssubsidie aangevraagd. De Zonneweide Voordaan kan de stroombehoefte van het dorp Groenekan beslaan en wordt minimaal voor 50% lokaal eigendom. Het plan voorziet verder in meer biodiversiteit van het perceel en in lokale zeggenschap over wat er na 30 jaar mee gebeurt. Voor de op te wekken duurzame stroom is ruimte gereserveerd bij netbeheerder Stedin. Doel is midden 2024 te starten met de bouw.

Nieuw zonneveldenbeleid voor De Bilt – lokale zeggenschap verzekerd

April 2023

‘Zonnevelden vormen een noodzakelijk onderdeel van de transitie naar duurzame energie’, zegt gemeente De Bilt in haar nieuwe Beleidsvisie Zonnevelden. Op 23 februari stelde de gemeenteraad dit nieuwe beleid vast. Daarin is bewonersparticipatie bij elk initiatief een eis en minimaal 50% lokaal eigendom een verplichting. Goed nieuws. En een voorbeeld voor andere gemeenten.

In de beleidsnotitie staan de overwegingen, doelen en voorwaarden uitgebreid beschreven. De gemeente zet ‘onverminderd op energiebesparing in’. Maar voor wat aan duurzame energie nodig blijft, kan ‘te weinig zonnestroom op grote en kleine daken opgewekt worden’. Daarom wil de gemeente ruimte aan zonnevelden bieden, op daarvoor geschikte locaties. Bij vergunningaanvragen gelden ‘strenge criteria ter bescherming van de waarden van het buitengebied’. Daarnaast is het betrekken van omwonenden en andere inwoners en hun zeggenschap een verplichting. En minstens 50% van elk zonneveld wordt lokaal eigendom.

In twee periodes
De gemeente deelt de aanvraagperiode in twee delen in. In de eerste ‘tranche’ wordt circa 27 hectare ruimte geboden. Hiervoor geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt’. In dit deel valt de vergunningsaanvraag van BENG! met BHM Solar voor de ontwikkeling van Zonneweide Voordaan in Groenekan. De tweede tranche biedt voor ongeveer 33 hectare ruimte. Hoe de initiateven daarvoor kunnen worden gestimuleerd, beoordeeld en gekozen, wordt nog overwogen. Het geheel van 60 ha past in de beloofde Biltse bijdrage aan de RES (Regionale Energie Strategie U16, mei 2021) en de opwekdoelen uit het gemeentelijk coalitieakkoord 2022-2026.

Gesprekken met belanghebbenden
Voor de tweede tranche wil de gemeente ‘per direct in gesprek gaan’ met belanghebbenden in de groene kernen en mogelijke initiatiefnemers. Zoals omwonenden, groepen bewoners, grondeigenaren, energiecoöperaties, maatschappelijke belangenorganisaties maar ook marktpartijen die contracten hebben met grondeigenaren. Doel daarbij is ‘in te schatten hoeveel initiatieven en welke specifieke belangen er spelen in de verschillende gebieden’. Daarna wil de gemeenteraad een besluit nemen hoe die tweede tranche het beste kan worden voorbereid en uitgevoerd.

Lees hier de stukken: het Raadsvoorstel, de Beleidsvisie Zonnevelden gemeente De Bilt 2023, Voorwaarden en procedure aanvragen en Amendement Lokale eigendom en zeggenschap

Raad De Bilt akkoord met ‘ontwerpverklaring geen bedenkingen’ voor Zonneweide Voordaan

 

De gemeenteraad De Bilt heeft in de vergadering van 22 december 2022 akkoord gegeven op een ontwerpverklaring over Zonneweide Voordaan in Groenekan. Daarmee kan de verdere procedure voor het verlenen van een vergunning doorlopen worden.

Wethouder Krischan Hagedoorn diende als portefeuillehouder het discussiestuk in. Na reacties van de diverse fracties werd de zogenoemde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ aangenomen, met 23 stemmen voor en 2 tegen. Verschillende raadsleden spraken hun waardering uit voor het participatietraject dat BENG! en BHM Solar voor en met inwoners organiseerde en de wijze waarop de geuite wensen zijn verwerkt in het ontwerp van de zonneweide. Benadrukt werd opnieuw dat de zonneweide een groot deel van de duurzaamheidsambitie van De Bilt kan vervullen en hoe belangrijk het is dat de lokale gemeenschap voor minimaal 50% eigendom krijgt en zeggenschap heeft over het project. Dit is door BENG! gegarandeerd.

De ontwerpverklaring ligt vanaf begin januari zes weken ‘ter visie’. In die periode kunnen inwoners eventueel reageren door zogenoemde ‘zienswijzen’ in te sturen. Deze zullen vervolgens worden behandeld en gewogen. In maart zal vervolgens de Raad over de vergunning voor Zonneweide Voordaan beslissen.

Lees hier de ontwerpverklaring, de bijlagen en kijk de vergadering terug.

Raad spreekt zich uit over Zonneweide Voordaan

Op 8 december vond de vergadering plaats van de Commissie Openbare Ruimte van onze gemeente. Op de agenda stond o.a. het vaststellen van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen t.a.v. Zonneweide Voordaan. Via deze videolink, kunt u de vergadering nakijken. De raad is verheugd dat mensen komen inspreken om hun standpunten toe te lichten. Er waren tijdens de vergadering drie insprekers: 

– Bouwe Taverne (Bestuurslid opwekprojecten BENG! De Bilt en initiatiefnemer). Lees hier zijn bijdrage.

– Maarten de Vlugt (Mede-eigenaar BHM Solar, initiatiefnemer). Lees hier zijn bijdrage. 

– de heer Y. Bouchikhi (omwonende Zonneweide Voordaan)

De commissie adviseert het raadsvoorstel als discussiestuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 december 2022. Bespreekpunt is namelijk nog het gewijzigde conceptbesluit.

Lees meer…

Vergunningsaanvraag 2022


Op maandag 30 mei 2022 hebben de initiatiefnemers een vergunningsaanvraag ingediend voor zonneweide Voordaan bij de gemeente De Bilt. 

Meer informatie over de vergunningsaanvraag kan je lezen in ons persbericht

In de zomer van 2022 zal de gemeente de vergunningsaanvraag beoordelen. In het najaar van 2022 zal de gemeenteraad de vergunningsaavraag behandelen. 

Bij een positief besluit zal de vergunningsaanvraag zes weken ter inzage worden gelegd. Dit is de mogelijkheid voor belanghebbenden om inzicht te krijgen in de vergunningsaanvraag en eventueel een bezwaar bij de gemeente in te dienen. U wordt via de website op de hoogte gesteld als de aanvraag ter inzage ligt.

Inloopdag op 12 maart 2022


Op zaterdag 12 maart 2022 organiseerden wij een inloopdag. Op deze dag presenteerden wij het ontwerp dat wij, op basis van alle input van bewoners en Groenekanse organisaties hebben kunnen maken. 

Ook konden we met bezoekers praten over op welke manier inwoners allemaal in dit project mee kunnen doen én profiteren.

In het Dorpshuis de Groene Daan konden mensen de hele zaterdag inlopen. We hebben naar schatting 60 bezoekers gehad.

Een journalist van de Biltsche Courant, Ruby Jacobse heeft BENG! en BHM Solar geïnterviewd, maar ook met bezoekers gesproken. Hier kunt u haar bevindingen van de inloopdag meelezen.

Scroll naar boven