Proces en Participatie

Belangrijke onderdelen

Proces

Welke stappen hebben de initiatiefnemers al genomen en welke stappen zullen we nog gaan nemen?

Participatie

Wat hebben we gedaan om belanghebbenden bij de ontwikkelingen te betrekken en wat gaan we nog doen?

Financieel

Wat gebeurt er met de inkomsten en hoe kunnen inwoners van Groenekan en de Bilt bijdragen aan Zonneweide Voordaan?

Het proces

De ontwikkeling van Zonneweide Voordaan bestaat uit een aantal verschillende fases waarbij de omgeving nauw betrokken wordt. Onderstaand vindt u een overzicht van de ontwikkelstappen. 

Stap 1: Verkenning (september t/m november 2021)
Verkenning in Groenekan en de Gemeente De Bilt naar meningen ten aanzien van de (on)wenselijkheid van een zonneweide in Groenekan, met de focus op de gekozen locatie. Deze fase eindigde met de constatering door omwonenden en Groenekanse verenigingen dat ze zich eerst wilden verdiepen in het zonneveldenbeleid van de Gemeente, zodat zij zich een mening zouden kunnen vormen over de vraag of en hoe het initiatief daarin zou passen.

Stap 2: Uitwerking (december 2021 t/m januari 2022)
Deze fase omvat een nadere uitwerking van het ontwerp van de participatie, aspecten als toegankelijkheid tot het net van Stedin en het verdere proces tot mogelijke indiening van de vergunningaanvraag. Verder vinden voorbereidingen plaats voor participatie-activiteiten in de Groenekanse gemeenschap over het ontwerp van het park en de beoogde financiële participatie.

Stap 3: Afstemming ontwerp en participatie (februari t/m maart 2022)
Eerst vinden vele besprekingen over het ontwerp en de voorstellen voor participatie plaats met belanghebbenden: verenigingen, omwonenden, inwoners van het dorp, politiek en ambtenaren. Indien de conclusie van deze besprekingen is dat het project goede kans van slagen heeft in de Gemeenteraad en in de Groenekanse gemeenschap worden de uitkomsten verwerkt in alle documenten die nodig zijn voor de vergunningaanvraag in april.

Stap 4: Het indienen van de vergunningsaanvraag (mei 2022)
Op maandag 30 mei hebben de initiatiefnemers een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente de Bilt. Meer informatie over de vergunningsaanvraag kunt u lezen in ons persbericht. Het participatierapport maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag en kunt u hier downloaden. 

Het volledige proces van het project vindt u uitgeschreven in een document. Dit maakt inzichtelijk wat er kan worden verwacht en op welke afspraken teruggevallen kan worden.
Download hier het procesdocument. 

Proces participatie

Om te zorgen dat Zonneweide Voordaan daadwerkelijk een project door, voor en van Groenekan wordt, is een goed participatieproces belangrijk. Alle belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden het proces te volgen, mee te denken, mee te werken en mee te bepalen. Zo kan een zo breed mogelijk gedragen plan bij de gemeente worden ingediend.  

Sinds het najaar van 2021 zijn BHM Solar en BENG! bezig met het betrekken van belanghebbenden. Dit heeft plaatsgevonden door het organiseren van open avonden voor omwonenden, één-op-één gesprekken met inwoners, gesprekken met belangenverenigingen en andere stakeholders van de zonneweide. Van elk gesprek en bijeenkomst wordt een objectief verslag gemaakt. Bij één-op-één gesprekken worden na afloop ook gespreksverslagen gedeeld met de aanwezigen. Deze gespreksverslagen worden niet gepubliceerd, maar dienen als doel om te verifiëren of het gesprek door alle aanwezigen als hetzelfde is ervaren. De verslagen van de bijeenkomsten worden na goedkeuring van aanwezigen wel gepubliceerd op de website. Onderstaand kunt u de verslagen van de afgelopen bijeenkomsten downloaden:

Het volledige participatierapport is tot in detail uitgewerkt om voor iedereen inzichtelijk te maken wat er aan participatie is gedaan en op welke afspraken teruggevallen kan worden.

Download hier het participatieverslag van de vergunningsaanvraag 

Proces participatie

Financiële participatie

Om iedereen in de omgeving van Zonneweide Voordaan financieel mee te  laten profiteren van de opbrengsten maakt BENG! het samen met BHM Solar mogelijk om letterlijk mede-eigenaar te worden. 

Mede-eigenaarschap heeft verschillende vormen. Belangrijk is dat inwoners het gevoel krijgen dat de zonneweide ‘voor hen werkt’: mentaal eigenaarschap. Het houdt ook in: (mee)bepalen hoe de opbrengsten verdeeld worden en hoe de leefbaarheid in het gebied kan worden versterkt door afdrachten aan een of meer omgevingsfonds(en). Eerst hebben de inwoners uit de eigen gemeenschap de mogelijkheid om (mede)eigenaar te worden en daarna de mensen van verder weg, mocht dit nodig zijn. Voor wie kan investeren is er rendement, maar we willen met het project ook mensen met een smalle beurs ondersteunen. Daarnaast wordt voor aanwonenden onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een financiele tegemoetkoming in de vorm van een aanwonendenregeling.

Meer informatie over hoe u financieel kunt bijdragen aan Zonneweide Voordaan en hoe de financiering van de zonneweide eruit ziet, vindt u op de pagina Financiën op deze website, 

Veelgestelde vragen

Onderstaand zijn enkele veelgestelde vragen alvast voor u uitgewerkt. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op

Wat is een zonneweide?

Een zonneweide is simpel gezegd een stuk grond waarop zonnepanelen op onderstellen geplaatst zijn. De grootte van zonneweides in Nederland loopt uiteen van circa 5 hectare tot tientallen hectaren. Door de zonnepanelen wordt duurzame energie opgewekt, die wordt geleverd aan het lokale elektriciteitsnet. De energieleverancier levert deze groene stroom vervolgens aan huishoudens en bedrijven.

Wat is het belang van een zonneweide?

De Nederlandse overheid heeft een grote ambitie omtrent duurzaamheid. Het klimaatakkoord heeft als doel om in 2030 de CO2-uitstoot te reduceren met 55%. Het streven is om 70% van onze energie duurzaam op te wekken. Zonneweides dragen bij aan het behalen van de doelstellingen.

Wat is het beleid van de gemeente?

De gemeenteraad in De Bilt heeft in 2017 de “Routekaart Energieneutraal De Bilt 2030” aangenomen. Onderdeel van deze routekaart is bijlage 3 genaamd “Zonnevelden gemeente De Bilt”. Uit onderzoek van Overview/CE Delft is gebleken wat nodig is om de gemeente in 2030 volledig energieneutraal te laten zijn. Een van de meeste kansrijke mogelijkheden ligt in het opwekken van zonne-energie. Dit beleid is door de gemeente aangenomen om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambities van Nederland.

Wie zijn de initiatiefnemers van Zonneweide Voordaan?

Zonneweide Voordaan is een gezamenlijk initiatief van de Utrechtse projectontwikkelaar BHM Solar en energie coöperatie BENG!. Op de pagina ‘Wie’ vindt u meer informatie over de initiatiefnemers

Hoe wordt er rekening gehouden met omwonenden?

Sinds het najaar van 2021 zijn BHM Solar en BENG! bezig met het betrekken van belanghebbenden. Dit heeft plaatsgevonden door het organiseren van open avonden voor omwonenden, één-op-één gesprekken met inwoners, gesprekken met belangenverenigingen en andere stakeholders van de zonneweide. Alle input wordt meegenomen in het ontwerp van de zonneweide, om zo tot een breed gedragen plan te komen. 

Ik heb een vraag of wil iets toelichten, hoe kan ik jullie bereiken?

Op deze website vindt u onder het kopje ‘Contact” alle mogelijkheden om met ons in contact te komen. Dit kan door te mailen, bellen of een afspraak in te plannen. 

Nieuwsbrief

Wilt u niks missen en altijd direct op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van het project. Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Zonneweide Voordaan. 

Scroll naar top